St. Patrick's Day Dash - 2021

VIRTUAL Shamrock Registration

1 Overall
V4441
Bib
Sayaka Yoshinaga Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:20:49 Time
View Runner
2 Overall
V5676
Bib
Patricia Steele Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:21:07 Time
View Runner
3 Overall
V5763
Bib
Jasmine Woo Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:26:10 Time
View Runner
4 Overall
V1128
Bib
Danielle Lopez Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:29:00 Time
View Runner
5 Overall
V6642
Bib
Alina Steiner Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:36:09 Time
View Runner
6 Overall
V2308
Bib
Angela Rollins Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:36:34 Time
View Runner
7 Overall
V0606
Bib
Jenny Meyer Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:50:34 Time
View Runner
8 Overall
V3858
Bib
Caitlin Gillespie Female 30 - 39
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:59:10 Time
View Runner